Politica de Confidentialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal:

Dorim sa te asiguram ca asigurarea dreptului la protectia datelor cu caracter personal este un angajament de baza al toyszone.ro. In acest sens vom dedica toate resursele si eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastra in deplina concordanta cu Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protectia datelor sau GDPR), precum si cu orice alta legislatie aplicabila pe teritoriul Romaniei. Pentru ca dorim sa fim cat mai transparenti, am pregatit aceast document prin care dorim sa va informam despre modul in care colectam, utilizam, transferam si protejam datele dvs. cu caracter personal atunci cand interactionati cu noi in legatura cu produsele si serviciile oferite.

Ne rezervam dreptul de a actualiza si modifica periodic aceasta Politica de Confidentialitate, pentru a reflecta orice modificari ale modului in care prelucram datele dumneavoastra sau orice modificari ale cerintelor legale. In cazul oricarei astfel de modificari, vom afisa pe website-ul nostru versiunea modificata a Politicii de Confidentialitate.

Societatea comerciala TOYZONE S.R.L., este o persoana juridica de nationalitate romana, avand sediul social in comuna Ciorogarla, sat Ciorogarla, sos. Bucuresti, nr.72, judetul Ilfov, cu numar de ordine in Registrul Comertului J23/3096/2022 cod unic de inregistrare fiscala RO46122847. In desfasurarea activitatii prelucram date cu caracter personal, ceea ce potrivit legislatiei privind protectia datelor, ne califica drept operator de date cu caracter personal.

Pentru o mai buna intelegere a prezentei politici, va rugam sa aveti in vedere semnificatia urmatorilor termeni:

Date cu Caracter Personal inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrare/ Procesare inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra Datelor cu Caracter Personal, incluzand fara limitare colectarea, inregistrarea, pastrarea, modificarea, utilizarea, dezvaluirea, accesul, transferul sau distrugerea acestora. Persoana vizata” pentru informarea careia am creat aceasta politica de confidentialitate este orice utilizator al website-ului / magazinului nostru online si ne vor referi in continuare la aceasta prin dumneavoastra” / dvs.

Ce date cu caracter personal prelucram?

Colectam datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastra, astfel incat aveti controlul asupra tipului de informatie oferit. Cand plasati o comanda, ne oferiti informatii precum: produsul dorit, numele si prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plata, numar de telefon, etc. necesare procesului de finalizare al comenzii.

Putem, de asemenea, sa colectam si sa prelucram ulterior anumite informatii cu privire la comportamentul dvs in timpul vizitei pe site-ul toyszone.ro, pentru a va personaliza experienta online si a va pune la dispozitie oferte adaptate nevoilor dumneavoastra. Pe site-ul nostru web pot fi stocate si colectate informatii in cookie-uri si tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri. Nu colectam si nu prelucram in alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protectia datelor in categorii speciale de date cu caracter personal. Nu dorim sa colectam sau sa prelucram date ale minorilor care nu au implinit varsta de 16 ani.

Putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal urmatoarelor categorii de destinatari:

- furnizorilor de servicii de curierat;
- furnizorilor de servicii de plata/bancare;
- furnizorilor de servicii de marketing;
- furnizorilor de servicii IT si solutii IT;
- furnizorilor de aplicatii pe care le utilizam in desfasurarea activitatii.

De asemenea in cazul unei obligatii legale sau daca este necesar pentru a ne apara un interes legitim, putem divulga anumite date cu caracter personal autoritatilor publice. Ne asiguram ca accesul la datele dumneavoastra de catre alte persoane juridice de drept privat se realizeaza in conformitate cu prevederile legale privind protectia datelor si confidentialitatea informatiilor, in baza contractelor incheiate cu acestia.

Transferul datelor personale

In prezent, stocam si prelucram datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul Romaniei. Este posibil sa transferam anumite date ale dvs. cu caracter personal unor entitati localizate in Uniunea Europeana sau in afara Uniunii, inclusiv in tari carora Comisia Europeana nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protectie a datelor cu caracter personal. Vom lua intotdeauna masuri pentru a ne asigura ca orice transfer international de date cu caracter personal este gestionat cu atentie cu scopul de a va proteja drepturile si interesele. Transferurile catre furnizorii de servicii si alte parti terte vor fi intotdeauna protejate prin angajamente contractuale. Ne angajam sa asiguram securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor masuri tehnice si organizatorice adecvate, conform standardelor.

Securitatea datelor

In ciuda masurilor luate pentru protectia datelor, va atragem atentia ca transmiterea informatiilor prin Internet sau prin intermediul altor retele publice, nu este complet sigura, existand riscul ca datele sa fie vazute si utilizate de catre terte parti neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilitati ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

In conditiile prevazute de Regulamentului Uniunii Europene 679 din 27 aprilie 2016 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:
- dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre Operator conform celor descrise in prezentul document;
- dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea Operatorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare precum modalitatea in care sunt prelucrate datele, scopul in care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
- dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine corectarea, fara intarzieri justificate, de catre Operator a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum si completarea datelor incomplete. Rectificarea/ completarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.
- dreptul la stergerea datelor, fara intarzieri nejustificate, (dreptul de a fi uitat”), in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:
acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
in cazul in care este retras consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
in cazul in care persoana vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze;
in cazul in care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
in cazul in care datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;
datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul.
- dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care:
persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
sau persoana vizata s-a opus prelucrarii (altele decat cele de marketing direct), pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.
- dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
- dreptul la opozitie – in ceea ce priveste activitatile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos:
se poate exercita in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla persoana vizata, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in temeiul interesului legitim al Operatorului sau in temeiul interesului public, cu exceptia cazurilor in care Teleprecision poate demonstra ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea datelor colectate si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
se poate exercita in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct.
- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;
- dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar. Datele de contact ale autoritatii de supraveghere pentru protectia datelor in Romania sunt urmatoarele:

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania
Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;
mail:anspdcp@dataprotection.ro

dreptul de a va adresa Justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care au fost incalcate.
Pentru a va putea exercita drepturile, ne puteti contacta printr-o cerere scrisa trimisa la sediul societatii, folosind detaliile de contact expuse mai sus.
Aveti dreptul sa depuneti o plangere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal.
Modificari ulterioare ale politicii de confidentialitate:
Ne rezervam dreptul de a face orice modificare la Politica de Confidentialitate in orice moment fara o notificare in prealabil. Modificarile vor intra in vigoare la aparitia lor pe site-ul nostru, pe aceasta pagina fara notificare, de aceea va rugam sa verificati din nou aici pentru actualizari, de fiecare data cand ne vizitati site-ul.

Informatii: